IBI SMART אפליקציית המסחר
המתקדמת בישראל


קהילת TRADING IL מצטרפים ומקבלים 250 ש"ח במתנה לחשבון

ופטור מדמי שימוש לשנתיים!

Deshe Analytics

שירות חדשני לניתוח דוחות כספיים של חברות מובילות, באמצעות מערכת AI מתקדמת.

עמלות נמוכות

עד 90% חיסכון בעמלות, ללא דמי משמרת וללא עמלות מיותרות.

קבלת מינוף/אשראי
בתהליך דיגיטלי מהיר וקל

באמצעות הגשת בקשה למסגרת אשראי לאישור מהיר בתהליך דיגיטלי, יעיל וקל.

מערכת AI מתקדמת

קבלת עדכונים בנוגע לשוק ההון האמריקאי, באמצעות כתבות, ידיעות ודיווחים בזמן אמת שישאירו אתכם בעניינים.

ציטוטים בזמן אמת

כל המידע הפיננסי שאתם צריכים בזמן אמת, ללא תוספת תשלום ובצורה נוחה ופשוטה.

המלצות אנליסטים (TipRanks)

שירות עולמי המדרג מאות אנליסטים מרחבי העולם, כך שתוכלו לקבל את דעתם לגבי כל מניה מסוקרת.

ההצטרפות ל IBI TRADE -כפופה לחתימה על הסכם הצטרפות ולעמידה בתנאי החברה, ביניהם, הפקדת מזומן ו/או נכסים פיננסיים בסך מינימלי של 15,000 ₪. ללקוחות חדשים בלבד –  (1) השתתפות חינם בקורס מבוא למסחר בשוק ההון מטעם IBI ("הקורס"); (2) קבלת סכום חד פעמי של 250 ₪ לחשבון המסחר העצמאי שיפתח בכפוף לפעילות בחשבון במשך שלושה חודשים לפחות; (3) פטור מדמי טיפול לשנתיים ממועד ההצטרפות. פרט לאמור אין כפל מבצעים. הכל בכפוף לתקנון המבצע באתר IBI. יובהר, כי המידע המובא בקורס הינו מידע מקצועי מסייע בלבד ואין לראות בו כמידע עובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המוזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מידע זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. שירותי המסחר בקריפטו מסופקים על-ידי חברת היבריד ברידג' הולדינגס בע"מ (HBH), שהינה צד ג' ובעלת רישיון למתן שירותים פיננסיים במטבע וירטואלי ("נותן השירותים"). המסחר בקריפטו מתבצע בפלטפורמה של נותן השירותים ולא באפליקציית IBI SMART. IBI משמשת כמתווך בלבד להתקשרות שבין הלקוח לנותן השירותים, במובן זה שאינה צד להסכם בין הלקוח לנותן השירותים, אינה אחראית ואינה מבצעת את פעולות הלקוח, במישרין או בעקיפין. פתיחת חשבון מסחר בקריפטו כפופה, בין היתר, לפתיחת חשבון מסחר בIBI TRADE-, לחתימה על מסמכים נדרשים ולעמידה בתנאי IBI ונותן השירותים. מובהר, כי תחום המטבעות הוירטואליים והבלוקצ'יין הוא תחום מסוכן במיוחד וטומן בחובו סיכוני שוק, סיכוניים תפעוליים, סיכונים רגולטוריים וכן סיכוני אבטחת מידע וסייבר, ביניהם תקיפות סייבר שמטרתם לחדור או לפגוע בשימוש התקין השירות או במערכות או במטבעות הווירטואליים. חיסכון העמלות הינו ביחס לבנקים המוכרים בישראל וחושב לפי מחשבון העמלות של הבורסה בהתאם להיקף הנכסים בחשבון. ההתראות ו/או המידע באפליקציה מסופקים, בין היתר, על ידי צדדי ג', החברה אינה אחראית לתוכנם ו/או לנכונותם ו/או לעדכניותם ו/או למהימנותם ו/או למידת התאמתם לצרכי המשתמש. המרות המט"ח מבוצעות על-ידי צד ג' שהינו צד קשור לחברה. החברה רשאית להפסיק את מתן ההטבות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. האמור לעיל אינו מהווה יעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לשיווק השקעות ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של כל אדם ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך. אין לראות באמור לעיל התחייבות IBI להשגת תשואה כלשהי. אשראי לצורך פעילות בניירות ערך יינתן בכפוף לאישור החברה – אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.